Agnieszka
Genczelewska


Notariusz w
Warszawie


ul. Długa 4
00-238 Warszawa

tel: (22) 887-45-25
(22) 887-45-26
(22) 887-45-91
(22) 622-32-99

fax: (22) 887-45-90

mail: genczelewska
@notariusze.waw.pl

Drogi Kliencie,


W dniu podpisania aktu Strony czynności powinny dostarczyć oryginały wszystkich wymaganych dokumentów. Ponadto:
  • osoby fizyczne powinny podać numer NIP oraz posiadać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości np. paszport (prawo jazdy według prawa polskiego nie jest dokumentem tożsamości),

  • osoby reprezentujące osoby prawne w tym spółki prawa handlowego, powinny posiadać dokument tożsamości, aktualny odpis z KRS i ewentualnie inne dokumenty uprawniające je do reprezentowania danego podmiotu
Terminy sporządzania aktów notarialnych Zazwyczaj jesteśmy w stanie wyznaczyć termin podpisania aktu notarialnego na następny dzień, po dostarczeniu do kancelarii przynajmniej kserokopii wszystkich wymaganych dokumentów.