Agnieszka
Genczelewska


Notariusz w
Warszawie


ul. Długa 4
00-238 Warszawa

tel: (22) 887-45-25
(22) 887-45-26
(22) 887-45-91
(22) 622-32-99

fax: (22) 887-45-90

mail: genczelewska
@notariusze.waw.pl

Akt poświadczenia dziedziczenia


Od 2008 roku notariusze uprawnieni są do sporządzania notarialnych aktów poświadczenia dziedziczenia na podstawie działu II, rozdziału 3a ustawy z dnia Prawo o notariacie (Dz. U z 2008 roku, Nr 189, poz. 1158).W akcie poświadczenia dziedziczenia Notariusz w obecności spadkobierców, poświadcza kto nabył spadek po zmarłym (identyczny skutek jak przy postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku dokonanym przez Sąd.
Notariusz może sporządzić akt poświadczenie dziedziczenia jeśli łącznie spełnione są następujące warunki:
  • otwarcie spadku (śmierć spadkodawcy) nastąpiło po dniu 30 czerwca 1984r.
  • nie ma sporu co do osoby (osób) spadkobiercy i wysokości przypadających dla nich udziałów w spadku
  • w czynności notarialnej będą brali osobiście udział wszyscy spadkobiercy, zarówno ustawowi, jak i testamentowi,
  • spadkodawca w chwili śmierci był obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub nie posiadając żadnego obywatelstwa, zamieszkiwał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w skład spadku nie wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położone za granicą.
  • nie zostało wydane wcześniej sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i nie toczy się w sadzie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
  • po spadkodawcy, nie został wcześniej sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia
  • testament nie jest testamentem szczególnym (podróżnym, ustnym lub wojskowym)